Bufetat Lunde

Fakta

  • STED: Lunde, Søgne
  • STØRRELSE: 805 m2 BTA
  • KOSTNAD: 22 mill.
  • STATUS: Ferdigstilt juni 2011

  • OPPDRAGSGIVER:
    Statsbygg

Mandal ungdoms- og familiesenter, seksjon Lunde består av to bygninger: hovedbygget og hybelbygget. Hovedbygget er i to etasjer og inneholder beboerrom med felles stue/kjøkken, administrasjon, skjermet enhet samt birom og tekniske rom. Hybebygget rommer to selvstendige hybler med kjøkken og bad.

Hovedbygningen er delt i to fløyer. Dette bidrar til å bringe størrelsesforholdene i bygningsmassen ned, slik at de forskjellige bygningsvolumene fremstår som relativt små byginger. Dette gjør det enklere å få til gode inne- og uterom som kan bidra til å gi anlegget et mest mulig harmonisk og vennlig preg. Hybebygget er plassert slik at det sammen med hovedbygget danner et skjermet tun som vender mot friarealet og elva.

Tomta faller jevnt ned mot elvebredden og følger fallet på Lundeveien. På grunn av terrengfallet har hovedbygningen fått en løsning med delte etasjenivåer, slik at fløyen nærmest elva ligger en halv etasje lavere enn nivåene i fløyen på oversiden.

Det har vært viktig at anlegget arkitektonisk sett i minst mulig grad fremstår som et institusjonsbygg. Bygningene skal først og fremst bidra til å skape trygge og gode omgivelser og være et hjem for vanskeligstilte barn.

Tegninger (pdf)

Statsbyggs presentasjon av prosjektet

AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS
Vindmøllegangen 5 | 4631 Kristiansand
tel 92 62 65 15 / 91 81 78 55 | post@ah-ark.no

Design/CMS: Tress Design AS

^